Til hovedinnhald
Tilbake til Datadrevet innovasjon

United Cities Dataplattform

Sammen for et bærekraftig samfunn

Partnerskapet mellom FN, OiER og Atea gjør det mulig for bygd og by å ta målbare steg mot et mer bærekraftig samfunn.

Våre lokalsamfunn har store mål å nå innen 2030, og FNs program United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) har satt tydelige indikatorer som kommuner må følge opp for å nå FNs bærekraftsmål. Ved hjelp av United Cities dataplattform akselereres farten mot bærekraftige samfunn med faktabasert innsikt.

 

Ansatt i fylkeskommune eller kommune?

Måltall for bærekraft

Å gjøre bærekraft håndfast er vanskelig. Med KPI rammeverket fra U4SSC implementert i United Cities dataplattform blir det mulig å tallfeste bærekraft og hjelpe samfunnet i å måle dagens status, følge utviklingen over tid og enklere identifisere egnede tiltak.

Forenklet datainnsamling

Tidligere ble flere månedsverk brukt for å samle data for en enkelt by eller kommmune. I dag hentes over 50% av datagrunnlaget inn automatisk og resterende kan enkelt tastes inn i et brukervennlig grensesnitt.

Visualisering

Dataene som samles inn vil umiddelbart kunne visualiseres og anvendes til analyser. Dette gjør det enklere å få innsikt i hvilke tiltak som bør iverksettes.

God beslutningsstøtte i levende plattform

"Med plattformen Atea har utviklet for oss, vil vi kunne måle hver enkelt kommune, fylkeskommune og Norge under ett. Dette gjør at kommunene får oversikt og en god beslutningsstøtte i levende plattform som vil gi de ikke bare innsikt om egen situasjon, men også se, sammenligne, lære og samarbeide for at vi raskere skal nå Norges mål om å nå bærekraftsmålene innen 2030. Plattformen gir en god beslutningsstøtte slik at kommunene tydeligere kan se hvor innsatsen og tiltakene må iverksettes."

— Kari Aina Eik, leder for FNs program U4SSC IP for smarte og bærekraftige byer, og generalsekretær i OiER

kari-aina-eik.foto

Hvem er med i U4SSC IP?

Ålesund

Molde

Kristiansund

Gjøvik

Trondheim

Bodø

Asker

Stavanger

Bærum

Rana

Voss Herad

+ 50 andre byer og kommuner i Norge

visualisering av data.foto

By for by, kommune for kommune

Bli med i det økende felleskapet av antall kommmuner og byer i verden.

FNs klimarapport krever handling

Hetebølgene blir sterkere. Regnskyllene blir mer intense. Orkanene blir kraftigere. Men det er fortsatt mulig å unngå de verste konsekvensene hvis vi tar tak. Det betyr at vi befinner oss blant de største omstillingene i historien, og selv om dette innebærer store utfordringer, skaper også dette store muligheter. 

Vi vet at store deler av FNs 17 bærekraftsmål, med 169 delmål, ikke nås uten innsatsen til lokale myndigheter. Da er det viktig at næringslivet, politikere og organisasjoner støtter opp om byer og kommuners arbeid. Samarbeid er nøkkelen til en mer bærekraftig fremtid. 

Atea er stolt av samarbeidet med FN og FNs organisasjoner, og at vi sammen kan få fart på reisen mot et mer bærekraftig samfunn. 

FAQ

Hva er United Cities dataplattform?

United Cities dataplattform er utviklet i partnerskap mellom Atea og OiER for å tilgjengeligjøre metodeverket U4SSC KPIs og akselerere veien mot et bærekraftig samfunn. I første omgang består dette av en SaaS applikasjon designet og utviklet for å gjøre det enkelt å innsamle, håndtere, verifisere og visualisere relevante data.

Hva er U4SSC KPIs?

U4SSC KPIs (United for Smart Sustainable Cities Key Performance Indicators) er et metodeverk i U4SSC Implementation Programme (IP) utviklet og eid av The International Telecommunication Union (ITU) hvilket er et FN-organ for global standardisering innen telekommunikasjon. Herunder er det Organization for International Economic Relations (OiER) som leder gjennomføringen av U4SSC KPIs. Utdypende informasjon finnes her: ITU’s implementation of the U4SSC KPIs

Hva er U4SSC Implementation Program?

u4ssc_logoI 2019 ble United Smart Cities (USC) initiativet integrert med United for Smart Sustainable Cities Implementation Programme (IP). Målet er å kunne tilnærme seg byer og privat sektor på globalt nivå - støttet av 17 FN organer. Tjenesten er utviklet i samarbeid med U4SSC, Implementerings programmet som er FNs program for smarte og bærekraftige byer.

Hva er OIER?

Organization for International Economic Relations (OiER) er en underorganisasjon av FN som er utøvende part av U4SSC og leder gjennomføringen. Utdypende informasjon finnes her: Organization for International Economic Relations

Hva inneholder dataplattformen?

Dataplattformen inneholder flere målepunkter (KPI’er) innenfor en rekke samfunnsområder. Disse er basert på FNs 17 bærekraftsmål, med hoveddimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Områdene som blir kartlagt dekker hele spekteret av et samfunn, som blant annet vann, energi, transport, mobilitet, helse, bygg, innovasjon og utdanning.

Er dataene mulig å hente ut av dataplattformen?

Det er i dag utviklet et API som gjør det mulig for eksterne aktører å hente ut data fra dataplattformen. Med tiden vil også APIet bli åpen tilgjengelig.

Hva innebærer det å registrere seg?

Ved å bli en del av United Cities data platform får man tilgang til programvaren , og deltakeren vil da få tilgang til data og analyser for dere som by eller kommune. Dette vil også bety at dere blir deltaker i U4SSC IP.

 

Tilbake til Datadrevet innovasjon
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer